Patrimonium logo
Logo Patrimonium
Thuis bij Patrimonium

Onze organisatie

Wij zijn Christelijke Woningstichting Patrimonium en bieden al meer dan 100 jaar een thuis aan inwoners van de stad Groningen. Vanuit onze christelijke identiteit geven we invulling aan de woonbehoefte en onze maatschappelijke opgave. Wij beheren en verhuren ongeveer 6700 woningen verspreid over de stad Groningen. We verhuren geen vastgoed maar een thuis. In onze professionele organisatie staat de huurder centraal. We willen weten wat er leeft, wat er nodig is, er echt zijn voor onze huurders.

We bieden passend onderdak aan iedereen die daartoe zelf niet in staat is. Met betaalbare woningen, afgestemd op de wensen van de huurder. Woningen van goede kwaliteit, nu en in de toekomst. We vinden het belangrijk dat mensen zich prettig voelen in hun woning en hun buurt. Een leefbare wijk en buurt, mede door de inzet van onze extra schoonservice en wijkopzichters.

We werken nauw samen met organisaties die zorg bieden aan ouderen en kwetsbare personen. Dit doen we vanuit voor ons belangrijke waarden. Betrouwbaar, eerlijk, barmhartig, hulpvaardig, zorg en aandacht voor de medemens en respect voor de ander. We streven naar goed rentmeesterschap met eigen verantwoording met betrekking tot investeren.

 

 

Aanvullende informatie

Aedes Benchmark

Jaarlijks vergelijkt onze brancheorganisatie Aedes de woningcorporaties met elkaar. Dit gebeurt om te kijken hoe ze presteren voor hun huurders én de samenleving. Aedes vergelijkt de woningcorporaties op vijf punten: huurdersoordeel, bedrijfslasten, onderhoud & verbetering, duurzaamheid en beschikbaarheid & betaalbaarheid.

Onze missie en visie

Missie
Vanuit onze christelijke identiteit bieden we nu en in de toekomst goede en passende woningen aan. We staan dicht bij onze huurders en woningzoekenden en werken samen aan leefbare wijken waar het goed wonen is.

Visie
Patrimonium werkt daadkrachtig aan een thuis in leefbare wijken. Vanuit een open, betrokken en betrouwbare dienstverlening werken we samen met onze huurders en maatschappelijke partners. Ons woningbezit is afgestemd op de woonvraag voor nu en in de toekomst. We zijn ondernemend en een goed rentmeester. Ook volgende generaties verdienen een gezonde organisatie en een leefbare wereld.

Identiteit

Patrimonium is een christelijke woningstichting. In het identiteitsstatuut lees je hoe wij onze christelijke identiteit vormgeven.

Jaarbegroting 2024

Hier vind je de jaarbegroting. Een duidelijk overzicht van de inkomsten en verwachte uitgaven van Patrimonium.

Ondernemingsplan 2024-2027

Patrimonium biedt al meer dan honderd jaar een thuis aan inwoners van de stad Groningen. Vele generaties zijn opgegroeid in woningen van Patrimonium. Wij willen een thuis blijven bieden aan de toekomstige generaties. Het ondernemingsplan 2024 - 2027 beschrijft wat wij gaan doen de komende jaren. Bekijk hier de animatie.

Prestatieafspraken 2024

Ongeveer 1 op de 3 Groningers woont in een sociale huurwoning van een corporatie. De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2024 over de sociale huurwoningen in de gemeente Groningen. De afspraken gaan vooral over voldoende, duurzame en betaalbare woningen, in leefbare wijken. Daarbij is er extra inzet om geldproblemen bij huurders te voorkomen.

Visitatie 2018 – 2021

In de Woningwet is vastgelegd dat iedere woningcorporatie zich eens in de vier jaren moet laten beoordelen op haar maatschappelijke presentaties door een onafhankelijke en deskundige visitatiecommissie.
Patrimonium heeft zich in 2022 laten visiteren door Cognitum over de periode 2018 tot en met 2021. In het visitatierapport is te lezen dat Patrimonium op alle prestatievelden ruim voldoende scoort. Het rapport bevat ook enkele aandachtspunten en adviezen om aan te werken en daar gaan we mee aan de slag. Zo gaan we vaker laten zien waar we mee bezig zijn. Hier lees je de samenvatting en de bestuurlijke reactie op het visitatierapport.

Jaarverslag

In het jaarverslag laat Patrimonium een  beschrijving zien van de werkzaamheden en gebeurtenissen van het afgelopen jaar.