Patrimonium logo
Logo Patrimonium
Thuis bij Patrimonium

Het Bestuur

De heer drs. S.J. (Bas) Krajenbrink is sinds 1 juni 2020 bestuurder van Patrimonium. Hij is verantwoordelijk voor de gekozen strategie, het naleven van relevante wet- en regelgeving, de realisatie van de doestellingen en de financiering van onze organisatie. Zijn taken en verantwoordelijkheden zijn omschreven en vastgelegd in de statuten van Patrimonium, aangevuld met het Bestuursreglement. Het bestuur houdt zich aan dit reglement en de Governancecode.  

Raad van Commissarissen
De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Patrimonium. De raad heeft drie rollen: toezichthouder, klankbord/raadgever voor de bestuurder en werkgever voor het bestuur. Er is een rooster van aftreden.

De raad bestaat per 1 juli 2023 uit de volgende personen:
Jan Jaap Blüm, lid
Peter Roelofs, voorzitter, huurderscommissaris
Peter Veenstra, vicevoorzitter
Rachel van den Hoogen, huurdercommissaris
Sanne Kromdijk, lid

Binnen de raad zijn twee commissies actief:
Selectie- en remuneratiecommissie: Rachel van den Hoogen (voorzitter) en Sanne Kromdijk
Auditcommissie: Peter Veenstra (voorzitter) en Jan Jaap Blüm

De beloning van de Raad van Commissarissen voldoet aan de Wet normering topinkomens (WNT). Er is een Beloningsbeleid vastgesteld en jaarlijks wordt in het jaarverslag de beloning verantwoord.   


Aanvullende informatie

Governance

Bestuur en raad zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed bestuur van de organisatie.
Ze onderschrijven de door Aedes en VTW vastgestelde Governancecode 2020, waarin bepalingen zijn vastgelegd voor goed bestuur en toezicht, transparantie, de wijze van verantwoording en de manier waarop corporaties met hun geld omgaan.
Intern toezicht vindt plaats door de Raad van Commissarissen (doorlink) en extern toezicht door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
Ieder jaar toetst de minister de prestaties van alle corporaties in Nederland. Elke corporatie krijgt ieder jaar apart een beoordeling op de bijdrage aan de volkshuisvesting en de financiële positie. Op de website van de Rijksoverheid kunt u meer informatie lezen over het toezicht en de taken van de Aw.
Onze organisatie is lid van Aedes en onze Raad van Commissarissen is aangesloten bij de VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties).

Patrimonium heeft een publieke functie en wil integer zijn. Ons uitgangspunt is dat we open en transparant handelen en aanspreekbaar zijn op gedrag en keuzes. In onze integriteitscode staan enkele richtlijnen ter verduidelijking van wat we verstaan onder integriteit. De integriteitscode geldt voor een ieder die optreedt namens Patrimonium, dus ook voor de bestuurder, leden van de Raad van Commissarissen en bedrijven en instanties die werken in opdracht van Patrimonium.

Patrimonium vindt het belangrijk dat werknemers die bij of voor Patrimonium werken, in welke relatie dan ook, melding kunnen doen van een (vermoeden van een) misstand in de organisatie. Dit zonder nadelige gevolgen voor zichzelf. Hiervoor is een klokkenluidersregeling opgesteld. Deze geldt ook voor bijvoorbeeld zzp’ers, aannemers, sollicitanten en leveranciers die (vermoedens van) misstanden binnen Patrimonium kunnen melden.

Profielschetsen

Hier vind je de profielschetsen.

Toezicht- en toetsingskader

Het door de RvC vastgestelde Toezicht- en toetsingskader is het totaal van regels, afspraken en beleid bij Patrimonium waaraan de maatschappelijke en financiële prestaties van Patrimonium kunnen worden getoetst. In de gezamenlijke toezichtsvisie van raad en bestuurder wordt de visie verwoord op toezicht en de gewenste ontwikkeling op termijn. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan bepaling 1.1 uit de Governancecode woningcorporaties 2020.